Uluslararası düzenlemeler ve Anayasa ile güvence altına alınan “sağlık” bireyin en temel haklarından birisidir. Günümüzde tıbbi bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki ilişkilerin giderek yoğunlaştığına tanık olmaktayız. Ülkemizde sağlık hukuku, hizmeti verenler ve hizmetten yararlananlar açısından özel hukuk, ceza hukuku, disiplin hukuku ve idare hukuku gibi hukukun diğer dallarını da ilgilendiren geniş bir alanı kapsamaktadır. Sağlık hizmetin organizasyonu ve idaresi ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler nedeni ile “sağlık” hukukun önemli sahalarından biri haline gelmiştir. Bu kapsamda; 

 • Hekim ve Hasta Hakları 
 • Hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki niteliği 
 • Aydınlatılmış Onam 
 • Malpraktis (Tıbbi Hata) 
 • Komplikasyon ve İzin Verilen Risk 
 • Tıbbi Müdahaleden Ötürü Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumluluğu (Hukuk, Ceza ve Disiplin) 
 • Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası 

Konuları hukukun gündemini işgal etmeye devam etmektedir. 

 

SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR 

 • Tıbbi müdahale nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları 
 • Ölüm veya sürekli sakatlık halinde açılan maddi ve manevi tazminat davaları 
 • Tıbbi müdahale nedeniyle sağlık çalışanları hakkında açılan ceza davaları 
 • Özel Hastanelerin yükümlülüklerine aykırılıktan kaynaklanan zararlar nedeniyle açılan tazminat davaları 
 • Kamu Hastanelerinin yükümlülüklerine aykırılıktan kaynaklanan zararlar nedeniyle açılan tazminat davaları 
 • Sigorta Şirketi hakkında Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası nedeniyle açılan tazminat davaları