Ticaret hukuku, medeni hukukumuzun, ticaretle ilişkili bölümünü kapsayan bir alt dalı olup, kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticaret hukukumuza yeni kurumlar ve radikal değişiklikler getirilmiştir. Yaygın bir uygulanma sahasının bulunması nedeniyle tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları, çek, bono ve poliçe gibi konular ticaret hukukunun temelini teşkil etmektedir. Ticaret hukukunun kapsamına giren diğer hukuk dalları; 

 • Şirketler Hukuku 
 • Kıymetli Evrak Hukuku 
 • Taşıma Hukuku 
 • Deniz Ticareti Hukuku 
 • Sigorta Hukuku 
 • Rekabet Hukuku 
 • Fikri Mülkiyet Hukuku 
 • Sermaye Piyasası Hukuku 

 

TİCARET HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR 

 • Şirket Kuruluşları 
 • Şirketle ortaklar arası ilişkiler, 
 • Şirket ortakları ile 3. Şahıslar arasındaki ihtilaflar, 
 • Şirket yönetim kurulunun kusurundan kaynaklanan sorumluluk ve tazminat davaları, 
 • Şirket genel kurul kararlarının iptali davaları, 
 • Ticaret kanunundan kaynaklanan ihtilaf davalar, 
 • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaf ve davalar, 
 • Ticari alım-satımdan kaynaklanan ihtilaf ve davalar, 
 • Kambiyo hukukundan kaynaklanan ihtilaf ve davalar, 
 • Haksız rekabet ve Rekabet Hukukundan kaynaklanan davalar, 
 • Sigorta sözleşmeleri ve Sigorta Hukukundan Kaynaklanan davalar, 
 • Fikri mülkiyet (marka-patent-faydalı model)hukukundan kaynaklanan davalar, 
 • Nev-i değişiklikleri 
 • Şirketlerin Feshi ve Tasfiyesi 
 • İflasın Ertelenmesi 
 • İflas ve Konkordato