AYM İptal Kararı Sonrası Sigorta Tazminatları
14 Ekim 2020
İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
11 Kasım 2020

Araç sahipleri gerek yasal zorunluğu yerine getirmek gerekse de kendilerini garanti altına almak adına trafik sigortası yaptırmaktadırlar. Meydana gelen kazalar sonrası kimi durumlarda sigorta şirketleri şartların oluşup oluşmadığının şüpheli olduğu durumlarda da sigortalılara rücu etmeye çalışmaktadır. Rücu zararı karşılayan sigorta şirketinin sigortalıya tazminatı ödedikten sonra, kazadaki kusurlu kişiden hasar tutarını talep etmesi anlamına gelir. Sigorta şirketleri ancak şu durumlarda sigortalıya rücu etme hakkına sahiptir:

1-Tazminatı gerektiren olayın, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda
meydana gelmiş olması,

2- İşletenin, yetkili makamlardan izin almaksızın düzenlenen bir
yarış için KTK uyarınca yapılması gereken özel bir sigortanın yapılmamış olduğunu biliyorsa veya gerekli özeni göstermesi halinde bilebilecek durumda olması,

3-Tazminatı gerektiren olayın, aracın KTK hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevk edilmesi sonucunda meydana gelmiş olması,

4-Tazminatı gerektiren olayın, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin veya motorlu aracın hatır için karşılıksız olarak
kendilerine verilen kişilerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olarak aracı sevk ve idare etmeleri esnasında meydana gelmiş olması veya olayın yukarıda sayılan kişilerin alkollü içecek almış olmaları nedeniyle aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri gelmesi,

5- Tazminatı gerektiren olayın, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan
araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan
istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu
maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş
olması,

6- Sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleşmesi halinde, B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar
ve ziyan miktarında bir artış olması,

7- Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında işletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğunun tespit edilmesi

Sigorta şirketleri taleplerini aşağıdaki türde birer metin ile sigortalıya iletmektedirler:

“İş bu hasar sebebi ile ABC Sigorta AŞ. tarafından sigortalıya …TL tazminat ödenmiştir.

Poliçe genel şartları ve ilgili yasa gereğince zararın oluşmasında sorumluluğu bulunanlara rücu edilmekte ve bu çerçevede şirket tarafından sigortalıya ödenmiş olan tutarın tarafınızdan tahsili gerekmektedir.”

“Şirketimize trafik sigortası poliçesi ile sigortalı bulunan .. plaka sayılı aracınızın … aracın hasarlanmasına neden olmasından dolayı olaydaki kusur oranı ve teminatınız göz önüne alınarak şirketimizce karşı taraf … tutarında tazminat ödenmiştir. İş bu hasar tazminatının Trafik Sigortası Genel Şartlarının (ağır kusur) maddesi gereğince tarafınızdan tahsili gerekmektedir. Rücu tebligatınız adresinize postalanmıştır.”